Verwerkersovereenkomst Acaleph Opleiding Training en Adviezen B.V.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Opdrachtgever heeft aan Acaleph Opleiding Training en Adviezen B.V. (hierna: ‘Opdrachtnemer’) de Opdracht verleend tot het verzorgen van opleidingen en/of trainingen voor de werknemers van Opdrachtgever.

1.2 Opdrachtgever heeft de Opdracht aan Opdrachtnemer verleend in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en diens werknemers, waarvan permanente opleiding en/of training op onder meer het gebied van veiligheid onderdeel uitmaakt.

1.3 Voor de uitvoering van de Opdracht dient Opdrachtgever de in bijlage 1 genoemde Persoonsgegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen, die door Opdrachtnemer worden verwerkt voor de uitvoering van de Opdracht.

1.4 Opdrachtgever dient in het kader van de uitvoering van de Opdracht te worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 AVG en Opdrachtnemer als verwerker in de zin van
artikel 4 lid 8 AVG.

1.5 In deze Verwerkersovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd over de Verwerking van Persoonsgegevens door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG.

1.6 Opdrachtgever gaat door opdrachtverlening aan Opdrachtnemer akkoord met het bepaalde in deze Verwerkersovereenkomst.

Artikel 2. Begrippen

In deze Verwerkersovereenkomst hebben de met hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:

2.1 AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

2.2 Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.

2.3 Inbreuk: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

2.4 Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

2.5 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, die Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever verwerkt.

2.6 Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst inclusief overwegingen en bijbehorende bijlagen.

2.7 Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen in het kader van de Opdracht met betrekking tot Persoonsgegevens, of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen.

Artikel 3. Voorwerp van deze Verwerkersovereenkomst

3.1 Deze Verwerkersovereenkomst regelt de Verwerking van Persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht.

3.2 De aard en het doel van de Verwerking, het soort Persoonsgegevens en de categorieën van Persoonsgegevens, Betrokkenen en ontvangers, zijn in bijlage 1 omschreven.

3.3 Opdrachtnemer verbindt zich tot toepassing van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de Verwerking aan de vereisten van de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de Betrokkene is gewaarborgd.

3.4 Opdrachtnemer voldoet aan de vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens.

Artikel 4. Omvang Verwerking

4.1 Opdrachtnemer Verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en op basis van de schriftelijke instructies van Opdrachtgever zoals vervat in deze Verwerkersovereenkomst, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften die op Opdrachtnemer van toepassing zijn.

4.2 Indien een instructie als bedoeld in artikel 4.1 naar het oordeel van Opdrachtnemer in strijd is met een wettelijk voorschrift inzake gegevensbescherming, stelt hij Opdrachtgever daarvan voorafgaand aan de Verwerking in kennis, tenzij een wettelijk voorschrift deze kennisgeving verbiedt.

4.3 Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijk voorschrift Persoonsgegevens dient te verstrekken, informeert hij Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, en zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking.

4.4 Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens.

Artikel 5. Beveiliging van de Verwerking

5.1 Opdrachtnemer waarborgt een op het risico afgestemd beveiligingsniveau.

5.2 Indien en voor zover Opdrachtgever daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, zal Opdrachtnemer aanvullende maatregelen in overweging nemen met het oog op de beveiliging van de Persoonsgegevens mits deze redelijk zijn en niet tot aanmerkelijke kosten leiden.

5.3 Opdrachtnemer Verwerkt Persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie, tenzij hij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van Opdrachtgever en behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

5.4 Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van onrechtmatige Verwerkingen van Persoonsgegevens of inbreuken op beveiligingsmaatregelen.

5.5 Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever bijstand bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 van de AVG. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6. Geheimhouding door Personeel van Opdrachtnemer

6.1 De Persoonsgegevens hebben een vertrouwelijk karakter.

6.2 Opdrachtnemer toont op verzoek van Opdrachtgever aan dat zijn Personeel zich ertoe heeft verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen.

Artikel 7. Subverwerker

7.1 Het is Opdrachtnemer toegestaan om verwerkersactiviteiten te laten verrichten door anders verwerkers (‘subverwerkers’).

7.2 Wanneer Opdrachtnemer een andere verwerker inschakelt om ten behoeve van Opdrachtgever verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze andere verwerker bij een overeenkomst dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in deze Verwerkersovereenkomst zijn opgenomen.

Artikel 8. Bijstand vanwege rechten van een Betrokkene

Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III van de Verordening vastgelegde rechten van de Betrokkene te beantwoorden. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens

9.1 Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging, zodra hij kennis heeft genomen van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in artikel 33 AVG. Een melding van een Inbreuk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever vindt uiterlijk plaats binnen 36 uur na ontdekking.

9.2 Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever ook na een melding op grond van artikel 9.1 over ontwikkelingen betreffende de Inbreuk in verband met Persoonsgegevens.

9.3 Partijen dragen elk de door henzelf in verband met de melding aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit en Betrokkene te maken kosten.

Artikel 10. Terugbezorgen of wissen Persoonsgegevens

Na afloop van de Overeenkomst draagt Opdrachtnemer, naar gelang de keuze van Opdrachtgever, zorg voor het terugbezorgen aan Opdrachtgever of het wissen van alle Persoonsgegevens. Opdrachtnemer verwijdert kopieën, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.

Artikel 11. Informatieverplichting en audit

11.1 Opdrachtnemer stelt alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat de verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst zijn en worden nagekomen.

11.2 Opdrachtnemer verleent binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid alle benodigde medewerking aan audits.

11.3 De op basis van artikel 11 door Maastricht Bereikbaar te maken kosten, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.3 Indien Opdrachtnemer onverminderd het bepaalde in artikelen 12.1 en 12.2 aansprakelijk mocht zijn, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de Opdrachtnemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

12.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt ieder vorderingsrecht van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer in elk geval 12 maanden na het tijdstip waarop het ontstaan van de aansprakelijkheid redelijkerwijs voor de Opdrachtgever bekend had moeten zijn en (zo dat niet kan worden vastgesteld) in ieder geval 2 jaren na de datum van de laatste factuur.

Artikel 13. Inwerkingtreding en duur

13.1 Deze Verwerkersovereenkomst eindigt gelijktijdig met het eindigen van de Opdracht of nadat Opdrachtnemer alle Persoonsgegevens overeenkomstig artikel 10 heeft gewist of terugbezorgd.

13.2 Geen van Partijen kan deze Verwerkersovereenkomst tussentijds opzeggen.

_____________________________________________________________________________________________________

Bijlage 1. De Verwerking van Persoonsgegevens

Het onderwerp/aard en doel van de Verwerking

Het verlenen van dienstverlening op het gebied van opleidingen en trainingen aan de werknemers van Opdrachtgever:

- Het verwerken van aanmeldingen voor het volgen van een opleidingen en/of training;

- Het aanmelden voor het doen van een examen bij opleidingsinstanties;

- Het vervaardigen van diploma's en/of certificaten;

De afgifte en toezending van diploma's en/of certificaten.

Het soort Persoonsgegevens             

- Voorletters en Achternaam

- Geboortedatum

- Emailadres

- VCA - diplomanummer

Beschrijving categorieën Persoonsgegevens Persoonsgegevens met een laag risico
Beschrijving categorieën Betrokkenen Werknemers van Opdrachtgever
Beschrijving categorieën ontvangers van Persoonsgegevens Opdrachtnemer en dienstverleners van Opdrachtnemer op het gebied van ICT-diensten en opleidingsdiensten

Onze klanten
Deze bedrijven gingen u voor
 • Acaleph
  Acaleph
  Acaleph
  Acaleph
 • Acaleph
Referenties
Dit zeggen onze klanten
 • Naast correcte zakelijke dienstverlening heeft Acaleph ook oog voor persoonlijke klantbenadering.
  Een partner met landelijke dekking welke tevens zorgt voor een stukje interne ontlasting ten aanzien van het BHV stuk.
  Fleur Rosier, Q-Park Nederland
 • Breed inzetbaar bedrijf, niets is onbespreekbaar! Fijn bedrijf om zaken mee te doen.
  Anita Martens, Brand Bierbrouwerij
 • Een zeer gepassioneerd bedrijf dat voor ieder veiligheidsitem binnen ons bedrijf een passend antwoord heeft. Wij worden daarin echt ontzorgd en dat is in deze tijd van regelgeving erg prettig.
  Claude L'Ortye, BMW de Maassche Echt
 • Positief, innoverend, zoekend naar nieuwe mogelijkheden waarbij men niet schroomt om kennis te delen.
  Jack Janse, EdeA
 • Acaleph is voor ons een flexibele, betrouwbare partner die veel in huis heeft. De medewerkers zijn vriendelijk, bereid tot helpen en snel in reageren.
  Gwen Dautzenberg, Rabobank Westelijke Mijnstreek
vestigingen
Wij geven trainingen door heel Nederland,
op elke gewenste locatie!
Acaleph Brightlands
Urmonderbaan 22
6167 RD Sittard-Geleen
Acaleph Nijmegen
Woeziksestraat 100
6604 CM Wijchen
Acaleph Rotterdam
Koninginwilhelminalaan 1
2969 AN Oud Alblas
Acaleph Venlo
Noorderpoort 57
5915 PJ Venlo
Acaleph Zwolle
Dokter van Deenweg 108
8025 BK Zwolle
Acaleph Tilburg
Kranenberg 23
5047 TR Tilburg
Acaleph Geleen
Hofkamp 4
6161 DC Geleen
Locaties Acaleph